KELI

Kristana Esperantista Ligo Internacia
fondita en 1911, neneŭtrala, kunlaboranta kun UEA

Celo: Krei efikan kontakton inter kristanoj el
diversaj landoj kaj per Esperanto diskonigi
la Evangelion pri Jesuo Kristo

Prezidanto: Philippe Cousson
26 rue de Pré-Ventenet, FR 86340
Nouaillé-Maupertuis, Francio;
+31 (0)5 49 46 80 21;
keli(che)chez.com *

Sekretario: Pavel Polnicky
Lidická 939/11,
CZ 290 01 Podĕbrady
+420 723672335; :
polnickypavel(che)seznam.cz *

Kasistino: Ágnes Ráczkevy-Eötvös
Kláuzal utca 32,
HU-1072 Budapest, Hungario;
+36 302 000 306;
  agnes(che)raczkevy-eotvos.com *

 

DIA REGNO

Oficiala organo de KELI, fondita en 1908

dumonata revuo - ISSN 0167-9554
Redaktoro: Bengt Olof Aaradsson
  Nygatan 10 A; SE-281 48 Hässleholm; Svedio;
  +46 70 2004574
  dr_boarad(che)yahoo.se *

 

Enpaĝigo kaj ekspedado:

Pavel Polnicky
Lidická 939/11,
CZ 290 01 Podĕbrady
+420 723672335; :
polnickypavel(che)seznam.cz *

* Noto : (che) signifas @