KELI kaj DIA REGNO

La Esperantlingvaj Diservoj dum izolado : 29-03-2020 26-04-2020 31-05-2020 09-08-2020 03-10-2020 31-10-2020 29-11-2020 25-12-2020 04-04-2021 24-05-2021 31-10-2021 24-12-2021 02-03-2022 17-04-2022 24-12-2022 09-04-2023

Memorante al Éva Farkas

INTERNACIA KAMPANJO POR SOLIDARECO KUN BLINDULOJ

Preĝlibreto de Jelly Koopmans :
unu jaro da ĉiutagaj preĝoj (pdf)

Google en Esperanto

Littérature chrétienne en Espéranto / Kristana literaturo / Christian Literature in Esperanto

Kontaktoj


KELI

Kristana Esperantista Ligo Internacia
fondita en 1911, neneŭtrala, kunlaboranta kun UEA

Celo: Krei efikan kontakton inter kristanoj el
diversaj landoj kaj per Esperanto diskonigi
la Evangelion pri Jesuo Kristo

Prezidanto: Philippe Cousson
26 rue de Pré-Ventenet,
FR 86340 Nouaillé-Maupertuis, Francio;
telefono: +33 (0)5 49 46 80 21
retleteroj: keli(ĉe)chez.com *

Sekretario: Pavel Polnicky
Lidická 939/11,
CZ 290 01 Podĕbrady, Ĉeĥio;
telefono: +420 723672335
retleteroj: polnickypavel(ĉe)seznam.cz *

Kasistino: Ágnes Ráczkevy-Eötvös
Klauzál utca 32,
HU-1072 Budapest, Hungario;
telefono: +36 302 000 306
retleteroj: agnes(ĉe)raczkevy-eotvos.com *

TTT-paĝo: Norbert Südland
Otto-Schott-Straße 16
D-73431 Aalen /Württemberg, Germanujo;
retleteroj: info(ĉe)norbert-suedland.info *


DIA REGNO

Oficiala organo de KELI, fondita en 1908

dumonata revuo - ISSN 0167-9554
Redaktoro: Bengt Olof Åradsson
Kungsgatan 13 B; SE-281 48 Hässleholm; Svedio;
telefono: +46 70 2004574
retleteroj: dr_boarad(ĉe)yahoo.se *

Enpaĝigo kaj ekspedado: Pavel Polnicky
Lidická 939/11,
CZ 290 01 Podĕbrady;
telefono: +420 723672335
retleteroj: polnickypavel(ĉe)seznam.cz *

* Noto : (ĉe) signifas @
lasta modifo : 09.12.2023